تقلا

id81di@

تقلا

id81di@

بله درست است  ، ما ، اختیار داریم ؛

ما ، میتوانیم میان سیب و خیار یکی را برای خوردن انتخاب کنیم ، میتوانیم هیچ کدام را انتخاب کنیم و حتی ، شگفت انگیز نیست!؟ ما گاهی میتوانیم هر دو را انتخاب کنیم .

ماها ، میتوانیم مسافرت برویم یا اگر دلمان خواست شانه بالا بیاندازیم و نرویم .

میتوانیم کسی را بکشیم اما اینکار را نمیکنیم چرا که ما اختیار داریم . هرچند که اگر گرگ به گله ای پر از سگ حمله نمیکند قطعا از روی جبر و ژنتیک اوست.

ما ، خانه می سازیم ، پول میسازیم ،هر وقت خواستیم هم آدم میسازیم ، ماها ، خدا و دین و عرف و قانون میسازیم .

ما حتی اینستاگرام میسازیم و با اختیار کامل فالو و لایک میکنیم .

آری، ما جبری نیستیم ، ما ، مختار هستیم .

میدانید ،از من نشنیده بگیرین چون این یک راز است ،

آرام و یواشکی این را در گوشتان میگویم ؛

ما ما را ، از روی اختیار میگوییم ، ولی گاو ، از روی غریزه .