تقلا

id81di@

تقلا

id81di@

میدانی لذت چیست؟

فرستادن متن و آهنگ و عکس است به تو؟ نه!

لذت ، همان انتظار سین شدن است ، 

بی توقع از گرفتن هیچ پاسخی از سوی تو ،

بی هیچ منت و سرزنشی ،

از سر شیدایی .

لذت ، خندیدن چشمان توست، در اوج زیبایی .

و اما زیبایی ،

تو زیبایی ؟ نه !

زیبایی وام دار توست ،آن هم قرض الحسنه .


این نه عشق است نه وابستگی که پر باشد از چون و چرا ،

این پرستش است ، پرستش زیبایی .

تو خدایی و همگان بنده ی زیباییت.

این ، بنیانیست از دینی ، که بی تحریف است .

این فقط سیر است و سلوک ، عرفان است . 

این، ادا کردن همان وام است ، قرض الحسنه.