تقلا

id81di@

تقلا

id81di@

تو عروس شده ای و من هنوز عکس هایت را چک میکنم ،

به جهنم که می گویند او دیگر یک زن شوهر دار است ،

به جهنم که ناموس دیگری شده ای ، 

به جهنم که عیب است و بی حیایی ، 

من هنوز هم قاطعانه دوستت دارم .

تو فقط خوشحال باش و عاشق ،

تو زندگیت را بکن و خود را باش و من هم هر شب ، خلوت خود را با رویای آغوش تو و هزاران شاید و کاش و اگر برای داشتنت ، صبح میکنم .