تقلا

id81di@

تقلا

id81di@

اگر عشق نباشد کمی اتفاق است ، کمی حرف 

اگر عشق نباشد کمی سوال است ، کمی صحبت ، کمی درد است کمی دل

اگر عشق نباشد کمی سرگرمی است ، کمی عکس است و کمی اصرار

اگر عشق نباشد کمی قرار است و کمی زمان ، کمی لمیدن در آغوش هم است  و کمی لمس ،

کمی بوسه است و کمی به شماره افتادن نفس ، کمی سکوت است و کمی نگاه 

کمی تندی نفس است و کمی بالا رفتن جریان خون

اگر عشق نباشد یک شب همخوابگی است ، 

کمی بعدتر ، یک دقیقه ، هفت دقیقه ، سی دقیقه ... ، باز هم همخوابگیست .

اگر عشق نباشد فقط کمی نیاز است و کمی یادآوری .

دو شب بعد ، هفته ی بعد ، ماه بعد ... ، اگر عشق نباشد فراموشیست .

پس اگر عشق نباشد ،

اگر من باشم و اگر تو باشی ، کمی بیش از یک شب اتلاف وقت است...